Cancel Preloader

تست اشعه ایکس سیار

تست های اشعه X سیار معمولا برای تست جوشکاری های صنایع نفتی و سازه های دریایی کاربرد دارد. در این دستگاهها مقاطع جوشکاری شده با استفاده از فیلمهای رادیولوژی مخصوص پوشانده شده و بعد از تابیده شدن اشعه X امکان آشکار سازی مشکلات جوش از جمله : ترکهای درونی ، سرد جوشی ، آخال و مشکلات پایه و ذوب سازی و … میسر میگردد.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next