Cancel Preloader

تست خستگی فنر

این دستگاه بر اساس نوع محصول مشتری و بر اساس اندازه فنرهای تولیدی باز طراحی و ساخته میشود. استفاده اصلی این دستگاه در خصوص فنرهای خاص با تعداد سیکلهای کاری بالا است. استفاده کننده از این دستگاه میتواند بر اساس سیکل و کورس حرکتی مورد نیاز دستگاه را تنظیم نموده و فنرها را در شرایط محیطی قابل تعریف تست نماید.

ایجاد شرایط محیطی در این دستگاه وابستگی کاملی به شرایط کاری فنر دارد. گرما یا سرما و میزان رطوبت میتواند جزعی از مشخصه های شرایط محیطی دستگاه باشد.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next