Cancel Preloader

بالانس محوری

دستگاههای این گروه بر اساس نیاز مشتری باز طراحی میگردد. این دستگاهها میتوانند میزان عدم بالانس محوری را در چندین صفحه تعریف شده اندازه گیری نموده و همچنین نمودار عدم بالانس را نمایش دهند. تعداد صفحات اندازه گیری بالانس هیچ محدودیتی ندارد و به نیاز مشتری بستگی خواهد داشت.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next