Cancel Preloader

بالانس صفحه ای

 این دستگاه بیشتر برای قطعات دوّار مسطح مورد استفاده قرار میگیرد قطعاتی شبیه به دیسک ترمز خودرو این دستگاهها قابلیت ارائه گراف بالانس قطعه داشته و به صورت اتوماتیک هم میتوانند قطعه را بالانس نمایند.

گروه صنعتی نوین صنعتگر
عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next