Cancel Preloader

تست جریان مردابی (Eddy Current)

جریانهای الکتریکی سطحی و درون سطحی در فلزات ور موارد رسانا در اثر قرارگرفتن آنها در میدان مغناطیسی را جریان مردابی میگویند. روش کار دستگاههای تست جریان مردابی ایجاد میدان مغناطیسی مرجع حول قطعه کار و خوانده میدانهای مغناطیسی حاصل از جریانهای مردابی تشکیل شده قطعه است. با استفاده از این تست میتوان مواردی چون : عدم یکنواختی زیر ساختاری، تعییرات سختی ، وجود حفرات ریخته گری ، وجود ترک و … را مشخص نمود.

توضیحات بیشتر

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next