Cancel Preloader

تست التراسونیک

تست اواج فراصوت تستی است بسیار دقیق که نیاز به اپراتورهای دوره دیده و با تجربه دارد. در این تست امواج فراصوت از طریق پراب مخصوص به هر قطعه به قطعه شده و در برخرود با موانع به پراب بر میگردند. تعبیر امواج برگشتی از روی گراف نمایش داده شده دستگاه تجربه عمیق اپراتور دستگاه است. در ایننوع تست میتوان حفرات ریخته گری و ترکهای سطحی و زیر سطحی را بررسی و مشخص نمود. ولی نیاز به تجربه بالا و سرعت پایین تست جزءمعایب ایت تست هستند.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next