Cancel Preloader

تست اشعه گاما

فتونهای بسیار پر انرژی اشعه گاما نیز شبیه به اشعه X در برخرود با اجسام صلب دستخوش سه نوع تغییر میشوند. یا جذب شده ، یا عبور کرده و یا بازتاب میکنند. ولی میزان بازتاب در این اشعه بسیار کمتر از اشعه X میباشد. از این نوع تست بیشتر برای تشخیص ضخامت فلزات در خصوص تولید و تشخیص عدم یکنواختی سطح آنها استفاده میشود. ولی با استفاده از اشعه گاما نیز میتوان فرآیند رادیولوژی را انجام داده و از قطعات بسیار ضخیم نیز تصویر برداری کرد.

در فرآیند ضخامت سنجی فلزات و موارد دیگر معیار  شمارش فتونهای عبوری اشعه گاما از قطعه است که این تعداد رابطه معکوس با ضخامت قطعه داشته و با سرعت بسیار بالایی قابل نمونه برداری است.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next