Cancel Preloader

کالیبراسیون هندسی

مهمترین عامل در دقت اندازه گیری سیستمهای اندازه گیری ماشینی دقت هندسی بدنه دستگاه و بستر های حرکتی آن است. برای صحه گذاری این مقادیر دستگاهها و ادوات بسیار دقیقی نیاز است تا بتوانند دقت بسیار بالای ساختار بدنه دستگاههای اندازه گیری را صحه گذاری نمایند. این ادوات و دستگاهها حداقل باید دارای 10 برای دقت بیشتر نسبت به مقادیر قابل اندازه گیری بر روی ماشین آلات را داشته باشند. به عنوان مثال برای تنظیم تعامد دو محور دستگاه اندازه گیری ویدئویی مقادیر تعریف شده استاندارد 0.02 میلی متر در 300 میلی متر است. با این توضیح حداکثر خطای گونیای تست نباید از 0.002 میلی متر در 300 میلی متر بیشتر باشد. تا بتواند میزان خطای دستگاه را اندازه گیری نموده و آنرا تنظیم نماید.

برای کالیبراسیون هندسی ماشین آلات معمولا از ابزارهایی ساده ای استفاده میشد ولی اخیرا با ورود سیستمهای اندازه برداری دیجیتالی به محدوده دستگاههای تنظیم و کالیبراسیون دستگاههای جدید همگی با استفاده از فنون و علوم اپتیک و لیزر و با دقت های بسیار بالا امان تنظیم را برای دیگر ادوات ایجاد میکنند.

تستهای قابل انجام توسط این شرکت به دو بخش تقسیم می شوند :

 • تستهای هندسی به روش اندازه گیری مکانیکی/ اپتیکی
  1. تست تعامد محورها
  2. تست راستی حرکت محورها
  3. تست نیروی حرکت محور
  4. تست زاویه آلفا
 • تستهای هندسی به روش اندازه گیری اپتیکی  :
  1. تعامد لحظه ای
  2. توازی لحظه ای
  3. سرعت لحظه ای
  4. شتاب لحظه ای
  5. لرزش لحظ های
  6. راستی لحظه ای
عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next