Cancel Preloader

کالیبراسیون لیزری

دستگاه کالیبراسیون و تنظیم لیزری دستگاهی است بسیار دقیق که قابلیت اندازه گیری دقت حرکت محورهای دستگاههای اندازه گیری را ارائه میدهد. این دستگاه با دقت 0.7PPM برابر 0.00007 درصد از مقدار اندازه گیری شده. دقت دستگاه مذکور در اندازه گیری 1 متر 0.7 میکرون می باشد. این دقت برای کالیبراسیون و دقت سنجی دستگاههای اندازه گیری بسیار مناسب بوده و تقریبا تمام رنج دستگاههای اندازه گیری را در بر می گیرد.

با استفاده از این دستگاههای میتوان پارامترهای مختلفی از دستگاه را اندازه گیری نموده و مقادیر جبران خطا را به سیستم وارد نمود. این مقادیر خطا در قالب جداولی متشکل از 21 لیست مختلف خطا به سیستم داده میشود این مقادیر خطاهای مختلف دستگاه اندازه گیری را در ابعاد و محورهای سه گانه برای سیستم مشخص نموده و اندازه گیری بسیار دقیقتری را میسر میسازد.

برخی از پارامترهای قابل اندازه گیری به شرح زیر است:

  1. لیست خطا در حرکت خطی Linearity
  2. لیست خطای زاویه ای در حرکت Pitch
  3. لیست خطای زاویه ای حرکت Yaw
  4. لیست خطای زاویه ای حرکت Roll
  5. لیست خطای تعامد در حرکت Squareness over #1
  6. لیست خطای تعامد در حرکت Squareness over #2
  7. تک پارامتر خطای خطی

این هفت گزینه برای هر سه محور تشکیل یک جدول 21 پارامتری را میدهد که روش استاندارد به دقت رسانی دستگاههای CMM است.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next