Cancel Preloader

کالیبراسیون بر اساس ISO 10360

استاندارد ISO 10360_2 معروفترین استاندارد برای اندازه گیری دقت اندازه گیری دستگاههای اندازه گیری سه بعدی است. در این استاندارد دقت اندازه گیری CMM در کل ابعاد حرکتی و صفحات اندازه گیری  بر اساس شرایط استاندارد به روش سخت گیرانه ای تست شده و گزارش میگردد.

این گروه صنعتی از سال 1384 تا به حال تعداد بسیار زیادی از پروژه های کالیبراسیون را برای مشتریان ارائه نموده و با برخی از مشتریان قرارداد ارائه خدمات سالیانه دارد.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next