Cancel Preloader

ربات تزریق فوم

برای تزریق فوم داخل قالب از آن استفاده میشود معمولا برای این موارد پیشنهاد شرکت استفاده از رباتهای SCARA است تا با هزینه مناسب امکانات مورد نیاز را فراهم نماید. این ربات وابسته به نوع سیستم تزریق کم فشار[1] و پر فشار[2]  طراحی گردیده است.


[1] LOW Pressure

[2] High Pressure

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next