Cancel Preloader

گیج های اتوماتیک و دستی

بعد از انجام مراحل نصب و راه اندازی نوبت به تست دستگاه خواهد رسید و نهایتا مشتری باید بتواند توسط دستگاه مذکور قطعه مورد نظرش را تولید نماید. یکی از مهمترین بخشهای ماشین کاری قطعات ، بخش فیکسچر قطعه می باشد. صحت طراحی فیکسچر در فرآیند تولید ضمانت کننده دقت در تولید قطعات و تکرار پذیری خواهد بود. این شرکت امکان طراحی و ساخت فیکسچر های تولیدی و تست را با توجه به پروژه های انجام شده و امکانات موجود در بخش ساخت مهیا نموده است.

عدم قطعیت اندازه گیری به زبان ساده
هدف از تدوین این کتاب، معرفی مقوله عدم قطعیت اندازه گیری است. هر اندازه گیری با عدمم قطعیت همراه است.نتیجه ی اندازه گیری فقط در صورتی کامل خواهد بود که ...
دانلود مقاله
شناسایی عیوب ریخته گری
بطور عمومي كيفيت قطعات ريختگي از نظر 5 مشخصه عمده تحت عنوان (5S) نيازمند آگاهي، كنترل و رعايت حدود استاندارد است و ...
دانلود مقاله
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
بسیاری از مشکلات و مسائل کیفی از فرآیندهای تولیدی یا عملیاتی یک شرکت ناشی نمیشوند، بلکه از فعالیت های بازاریابی، خدمات پس از فروش، مالی، اداری یا پرسنلی نشأت میگیرند و...
دانلود مقاله
Previous
Next