مجموعه مقالات

یادگیری ماشین

مقدمه و آشنایی

دانلود

یادگیری مفهوم

دانلود

انتخاب ویژه

دانلود

درخت تصمیم

دانلود

ارزیابی فرضیه

دانلود

اتوماتای یادگیر

دانلود

رگرسیون خطی

دانلود

ماشین بردار پشتیبان

دانلود

ترکیب دسته بندی کننده ها

دانلود

یادگیری مبتنی بر نمونه

دانلود

سایر

تکنیک آنالیز اجزای اصلی-PCA

دانلود

معرفی و نحوه استفاده از فیلتر PCA در متلب

دانلود

شناسایی عیوب ریخته گری

دانلود

مفاهیم و تکنیک های داده کاوی

دانلود

مجموعه ها و سیستم های فازی

مقدمه و آشنایی

دانلود

مجموعه های فازی و توابع عضویت

دانلود

اعمال روی مجموعه های فازی

دانلود